Dodane przez dnia 6 maj 2015

ITD. bardzo często korzysta z możliwości nakładania kar na przedsiębiorcę za wykroczenia popełniane przez kierowców. Korzysta dlatego, że kary nakładane na firmę mogą być o wiele wyższe niż na kierowcę, a przedsiębiorcy nie potrafią udowodnić, że jako podmiot wykonujący przewóz spełnia wszystkie warunki o których mów Art. 92b.

Art. 92b. mówi: Nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku, jeżeli podmiot wykonujący przewóz zapewnił:

1) właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów,

2) prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub premii zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a, lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Za naruszenie przepisów, o których mowa w ust. 1, karze grzywny, na zasadach określonych w art. 92, podlega kierowca lub inna osoba odpowiedzialna za powstanie tych naruszeń.

Co zrobić, żeby jako przedsiębiorca nie ponosić odpowiedzialności za wykroczenia popełniane przez kierowcę?

Każdy kierowca przed podjęciem pracy w przedsiębiorstwie powinien być przeszkolony z:

a) obsługi tachografu,

b) norm dotyczących dopuszczalnych okresów jazdy i odpoczynków, wymaganych przerw.

Należy przeprowadzać regularne kontrole mające na celu sprawdzanie przestrzegania przez kierowców przepisów. Nakładać na kierowców upomnień za niestosowanie się do przepisów.

W oświadczeniu o przebytym szkoleniu powinny znaleźć się następujące zapisy.

„Kategorycznie zabrania się rozpoczęcia jazdy bez uprzedniego odebrania wymaganego odpoczynku”

„Kategorycznie zabrania się używania urządzeń zakłócających pracę tachografów”

Nie wystarczą same zapisy, powinno się wprowadzić w przedsiębiorstwie rozwiązania organizacyjne, mające na celu uniemożliwienie popełnienie tych naruszeń. Może to być:Ustanowienie w przedsiębiorstwie osoby odpowiedzialnej za pobieranie i archiwizację wykresówek, danych cyfrowych, zaświadczeń oraz ich analizę lub zlecenie tych czynności firmie zewnętrznej.

a) ustalenie osoby odpowiedzialnej za planowanie trasy przejazdu,

b) wyposażeni pojazdów w system GPS umożliwiający kontrole przebiegu jazdy.

W sytuacji gdy firma jest wstanie udowodnić że stosuje wszystkie powyższe elementy mające na celu zapewnienie odpowiedniej organizacji i dyscypliny pracy jest w stanie skutecznie odwoływać się od nakładanych sankcji.

Jeśli są Państwo zainteresowani zabezpieczeniem firmy przed nakładaniem podwójnych kar na kierowcę i na przedsiębiorcę, proszę o kontakt. email: biuro@fmexpert.pl lub tel. 667427474